การเดิมพันออนไลน์

มีทิศทางที่จะเติบโตรวมทั้งเป็นที่นิยมเยอะขึ้น เหตุเพราะความไม่มีขอบเขต (borderless) แล้วก็การไม่เปิด

เผยตัวตน (anonymity) ของผู้ใช้ อันเป็นเอกลักษณ์ตัวของโลกอินเทอร์เน็ต เอื้อให้การพนันออนไลน์มีความ

สบายสบายสำหรับในการเข้าถึงมากยิ่งกว่าเดิม

การขยายตัวของการเดิมพันออนไลน์นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในหลายด้าน รวมทั้งทางด้าน

กฎหมายหลายประเทศได้ทวนและก็ศึกษาเล่าเรียนมาตรการทางด้านกฎหมายซึ่งสามารถประยุกต์ใช้สำหรับ

ในการควบคุมการเดิมพันออนไลน์ ทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและก็เพื่อนำไปใช้ควบคุมการเดิมพัน

ออนไลน์ในอนาคต

เมืองไทยก็เป็นเยี่ยม

ในประเทศมีการเคลื่อนที่สำหรับการสืบเสาะหามาตรการด้านกฎหมายมารองรับการเกิด

การเดิมพันออนไลน์ตอนนี้ มาตรการตามกฎหมายที่ไทยประยุกต์ใช้ต่อกรกับการเดิมพันออนไลน์และก็การ

เดิมพันจำพวกอื่นที่ข้อบังคับการเดิมพันมิได้กำหนดไว้หมายถึงการอาศัยความตามมายี่ห้อ ทวิที่พ.ร.บ.

การเดิมพัน พุทธศักราช 2478 จัดว่าการเดิมพันออนไลน์เป็นการเล่นพนันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็นำ

เอามาตรการขัดขวางการเข้าถึง หรือ บล็อก’ เว็บที่เปิดให้มีการพนันออนไลน์ โดยจัดว่าอยู่ในข่ายราย

ละเอียดที่ขัดกับจริยธรรมอันดี ตามมายี่ห้อ 20 ที่ พระราชบัญญัติ ความประพฤติความผิดพลาดทาง

คอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2551

ส่วนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับเพื่อต่อกรกับการเดิมพันออนไลน์นั้น ในร่างพระราชบัญญัติการเดิม

พันที่ผ่านการพิเคราะห์ของคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกาเมื่อ พุทธศักราช 2559 ได้เพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยว

ข้องกับการเดิมพันออนไลน์เอาไว้ในมาตรา 36 โดยข้อกำหนดให้ การจัดให้มีการเล่นหรือการเดิมพัน ใช้กระ

บวนการสื่อสารที่ห่างกันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทคำศัพท์หรือผ่านระบบ

ต่างๆหรือแนวทางอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน” เป็นความไม่ถูก แล้วก็จำเป็นต้องระวางโทษสองเท่า

ของอัตราโทษในการเล่นพนันในสถานที่ธรรมดา

มองเห็นได้ว่า

 มาตรการด้านกฎหมายที่ประยุกต์ใช้ควบคุมการเดิมพันออนไลน์ตามร่างพระราชบัญญัติการ

เดิมพันของไทยเน้นไปที่การเพิ่มโทษแก่พฤติกรรมที่มีฐานความผิดพลาดเดิมอยู่แล้ว รวมทั้งการฟ้องร้อง

แก่ผู้ทำผิดยังจำเป็นต้องอาศัยข้อบังคับอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติ ความประพฤติปฏิบัติความ

ผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นการจัดการกับปัญหาที่จุดหมาย เป็นเป็นการจัดการ

หลังจากที่มีการทำความผิดตามพ.ร.บ.การเดิมพันเกิดขึ้นแล้ว

จากการเล่าเรียนมาตรการ

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวโยงกับการเดิมพันออนไลน์ของจากต่างประเทศ อาทิเช่น

 ในสหราชอาณาจักรและก็อเมริกา พบว่า ข้อบังคับของทั้งคู่ประเทศมีความมากมายหลายและไม่ได้เน้น

ไปที่การลงอาญาผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็ผู้เล่นการเดิมพันออนไลน์แค่เพียงหนึ่งเดียว แต่ว่ามีการสร้างข้อกำ

หนดตามกฎหมาย การวางกรอบกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์ที่ทำเป็นอย่างถูกตามกฎหมาย การวางระบบ

ควบคุมแล้วก็วิเคราะห์แนวทางการทำกิจกรรมการเดิมพันออนไลน์เอาไว้ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่จุดเริ่ม

ของการจัดกิจกรรมพนันออนไลน์ไปจนกระทั่งการจัดการกับคนที่ไม่ทำตามกฎหมาย เช่น

พ.ร.บ.การเดิมพัน

 คริสต์ศักราช 2005 ของอังกฤษได้ขยายขอบเขตของข้อบังคับการเดิมพันให้ครอบคลุม

ไปถึงการเดิมพันที่เล่นผ่านไอทีหรือการโทรคมนาคมอื่น โดยข้อบังคับบทนิยามของการเดิมพันระยะไกล 

(remote gambling) ไว้ภายในมาตรา ว่าเป็น การเดิมพันที่บุคคลร่วมเล่นได้โดยแนวทางการทางโท

การติดต่อสื่อสารในระยะไกล” ซึ่งครอบคลุมการเดิมพันผ่านเครื่องไม้เครื่องมือหรืออาศัยสื่อโทรคมนาคม

ทุกจำพวก ไม่ว่าจะเป็น (1) อินเทอร์เน็ต (2) โทรศัพท์ (3) ทีวี หรือ (4) วิทยุ และก็ยังรวมทั้ง (5) เทคโน

โลยีอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่อำนวยความสะดวกสำหรับการติดต่อสื่อสาร เพื่อเปิดทางเอาไว้สำหรับในกรณีที่มี

การปรับปรุงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นๆในอนาคต

โดยภาพรวม มาตรการทางด้านกฎหมายที่ใช้ในลัษณะของการควบคุมการเดิมพันออนไลน์ของสหราชอา

ณาจักรเน้นไปที่ส่วนประกอบสำหรับการดำเนินกิจการของผู้ทำธุรกิจการเดิมพันออนไลน์อย่างรอบด้าน

 นับตั้งแต่สื่อหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เพื่อสำหรับในการเล่นพนันออนไลน์ ไปจนกระทั่งการจำกัดพื้นที่สำ

หรับในการให้บริการการเดิมพันออนไลน์ โดยผ่านการกลั่นกรองแล้วก็การออกใบอนุมัติของคณะกรรมาธิ

การการเดิมพัน (Gambling Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอิทธิพลสำหรับการพินิจพิเคราะห์

กิจกรรมการเดิมพันเป็นการเฉพาะ