พ.ร.บ.การเดิมพัน

พุทธศักราช 2478 เป็นข้อบังคับพนันที่ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแทบ 80 ปีแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ปรับแต่ง

เนื้อหารายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของการเล่นพนันในตอนนี้ ซึ่งมีลักษณะต่างไปจากเดิม

มากมาย บทบัญญัติในข้อบังคับการเดิมพันฉบับนี้หลายเรื่อง ไม่สอดคล้องกับภาวะปัญหาหรือผลพวงด้านลบ

ที่เกิดขึ้นมาจากการเดิมพัน ไม่ว่าจะเป็นการพนันถูกตามกฎหมายหรือการเดิมพันไม่ถูกกฎหมาย แบบอย่าง

หรือกรรมวิธีพนันในตอนนี้ ทำให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีความร้ายแรงเยอะ

ขึ้น มูลเหตุหนึ่งมีสาเหตุจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีแนวทางหรือที่มีความสำคัญในการรบเกี่ยวกับ

การเดิมพัน

ที่แจ่มแจ้ง หน่วยงานที่มีอำนาจใคร่ครวญผลิใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายเป็น กระทรวง

มหาดไทยก็ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้ควบคุมหรือดูแลดูแลกิจการค้าพนันจากที่ควรเป็น อาทิเช่น ไม่มีคุณ

วุฒิถึงผลพวงจากการเดิมพันหรือการลุ้นโชค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลพวงด้านลบด้านสังคมแล้วก็เศรษฐ

กิจที่เกิดขึ้นจากการเดิมพัน

การเรียนมาตรการ

ทางด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองปกป้องรวมทั้งจัดการกับปัญหาการเดิมพันในต่างถิ่น 

ประเทศเป็น ประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ แล้วก็ประเทศมาเลเซีย ทำให้รู้ถึงหน้าที่หน้าที่ของรัฐบาล หน่วย

งานของรัฐที่เกี่ยวสำหรับเพื่อการระบุแนวทางหรือหลักการการเดิมพันของแต่ละประเทศ ที่มีสาเหตุหลาย

ประการ ดังเช่นว่า ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ บริบททางด้านสังคม การมีส่วนร่วมของสามัญชน หลักธรรม

จริยาทางศาสนา หรือผลพวงด้านสังคม

กรณีศึกษา

ประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ มีประวัติศาสตร์ของกิจกรรมการเดิมพันเกี่ยวโยงกับการใช้แรงงาน 

การแบ่งแยกสีผิวตั้งแต่สมัยอาณานิคม การเล่าเรียนเรื่องผลพวงของอุตสาหกรรมพนันอย่างรอบด้าน

 ก่อนที่จะภาครัฐจะมีนโยบายเกื้อหนุนอุตสาหกรรมการเดิมพัน มีการเสนอข้อบังคับการเดิมพันแห่งชาติ

ที่เป็นระบบควบคุมดูแลธุรกิจการค้าพนันของรัฐบาลกึ่งกลาง มีข้อบังคับการเดิมพันของเขตดูแลต่างๆ

แต่ว่าก็ยังมีความเชื่อโยงกันอยู่ในเรื่องมาตรฐานสำหรับในการควบคุมดูแลการออกใบอนุมัติ หน่วยงาน

ดูแลดูแลกิจการค้าพนันระดับประเทศเป็น คณะกรรมการการเดิมพันแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย

แล้วก็มาตรฐาน

ในรูปภาพรวม การเสนอให้มีการพนันรูปแบบใหม่ รวมทั้งการกำหนดมาตรการทางด้าน

กฎหมายสำหรับเพื่อการควบคุมหรือดูแลดูแลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพนันอย่างระบบ มีการศึกษาเล่า

เรียนผลพวงด้านลบที่เกิดขึ้นจากการเดิมพัน อย่างไรก็แล้วแต่ เริ่มเจอปัญหาที่เกิดกับผู้เล่นพนันใน

บ่อนคาสิโนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังคงเจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันไม่ถูกกฎหมาย

กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย

 ซึ่งเป็นประเทศที่พลเมืองโดยมากเชื่อในศาสนาอิสลาม ซึ่งห้ามการเล่นการ

เดิมพันได้ในทุกต้นแบบ ก็เลยทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการกำหนดหลักการแล้วก็มาตรการควบคุม

 ควบคุมดูแลธุรกิจพนันของภาครัฐรวมทั้งเป็นแถวทางปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมพนัน

 ถึงแม้ว่ามาเลเซียจะไม่มีหน่วยงานควบคุมดูแลการเดิมพันระดับประเทศราวกับประเทศในทวีปแอฟริกาใต้

 โดยข้อบังคับพนันข้อบังคับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนรักษาการโดยชอบด้วยกฎหมาย

 ข้อดีที่ควรที่จะนำมาไตร่ตรองประยุกต์กับเมืองไทยเป็น สาระสำคัญของข้อบังคับพนันฉบับต่างๆที่มี

ความนำสมัย หากว่าข้อบังคับพนันบางฉบับจะกำหนดไว้นานหลายสิบปี แม้กระนั้นก็มีการปรับปรุง

ก้ไขให้กับเหตุการณ์เดี๋ยวนี้อยู่ตลอด

ข้อแนะนำ

กี่ยวกับมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองปกป้องแล้วก็แก้ปัญหาการเดิมพันของไทยเป็น

 การเสนอหัวข้อการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการเดิมพัน ด้วยการยกเลิกพ.ร.บ.การเดิมพัน พุทธศักราช

 2478 ทั้งยังฉบับ แล้วก็เสนอให้มีข้อบังคับพนันฉบับใหม่เป็น ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเดิมพัน

 พุทธศักราช ….” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดชนิดการเดิมพัน นิยามคำศัพท์การเดิมพันที่กระจ่าง

 มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการเดิมพันแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอิสรภาพและไม่อยู่ใน

สังกัดของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ ฯ ควรจะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมหรือดูแลดู

แลธุรกิจการค้าพนัน มีระบบระเบียบตรวจตราธรรมาภิบาลรวมทั้งอิสรภาพในระดับหนึ่ง ผิดแทรกแซง

จากกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจพนันหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคดโกงคดโกงสำหรับเพื่อการผลิใบอนุญาต

ข้อบังคับ

พนันฉบับใหม่จะต้องมีมีวิธีการป้องกันผลกระทบในด้านที่เสียหายจากการเดิมพันของพลเมือง,

 วิธีการป้องกันไม่ให้เด็กและก็เยาวชนเข้าไปเกี่ยวกับการเดิมพันการควบคุมหรือห้ามการโฆษณา 

การผลักดันและสนับสนุนแนวทางการขายการเดิมพันชนิดต่างๆที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกรุ๊ปเด็กหรือเยาวชน

สิ่งที่ไม่อนุญาตหรือความจำกัดสำหรับเพื่อการให้กู้เงินเพื่อเล่นพนันการป้องกันผู้แจ้งร่องรอยเมื่อเจ

การเดิมพันไม่ถูกต้องตามกฎหมายการโอนภาระหน้าที่การรับรองในชั้นศาลไปยังข้างเชลยหรือ

ผู้ต้องหาในลักษณะความผิดพลาดอะไรบางอย่างการแก้ไขบทกำหนดการทำโทษตามกรุ๊ปผู้กระทำผิด

 โดยย้ำการลงทัณฑ์กรุ๊ปเจ้ามือพนันไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีโทษที่ร้ายแรงกว่าผู้เล่นพนันไม่ถูก

กฎหมาย รวมทั้งการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายอื่นๆตัวอย่างเช่น มาตรการอายัดทรัพย์สิน 

กระบวนการทำธุรกรรมทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับการเดิมพันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อบัง

คับคุ้มครองปกป้องการฟอกเงินสำหรับเจ้ามือพนันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย